AAU logo

Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Kreativitet som et fag i skolen

Er skolen af i dag god til at udvikle elevernes kreativitet? Skal kreativitet være et fag i sig selv? Skal kreativitet være en integreret del af de eksisterende fag? Hvad gør man som skole og som lærer, hvis man gerne vil gøre eleverne mere kreative? Som forskningsgruppe har vi gennem mange år forsket i, hvordan man bliver mere kreativ og gennem samarbejde med Fonden For Entreprenørskab udviklet en række metoder og koncepter, der i dag anvendes i skolen til at fremme elevernes kreativitet gennem kreativitetstræning, kreativt projektarbejde, camps og gennem anvendelse af en dedikeret pædagogik der fremmer elevernes kreativitet. På denne side har vi i kort form samlet det hele og afslutningsvis kommer vi med vores bud på hvordan man kunne tænke kreativitet som et fag i skolen.

UDFORDRINGEn NÅR VI ØNSKER MERE KREATIVITET I SKOLEN

Eleverne skal først og fremmest have en selv-oplevelse af at være kreative. De skal have en kreativ selvtillid. En erfaring baseret på talrige succesrige oplevelser der har lært dem at det er OK at få ideer selvom de ikke er helt "normale", at det er OK at lave fejl, at det er OK bare at være sig selv, at man ikke behøver gemme sig i det socialt accepterede "normale" og være lige som alle andre. Undervisning i kreativitet handler om at slippe eleverne fri til at forfølge deres egne ideer og forskellige forståelser af verden.

Forskningen i kreativitet tyder på at kreativitet er medfødt. Vores grundlæggende tilgang til livet og til at lære noget - ser ud til at være kreativ, men gennem opdragelse og uddannelse risikerer vi at blokere kreativiteten. Blokeringen skabes af en række negative oplevelser med at være kreativ. F.eks. at nogen griner af et forkert svar eller af en lidt skæv opgave man har lavet. Derfor er det vigtigt at eleverne i skolen møder et undervisningsmiljø der skaber positive oplevelser med at være kreativ og dermed bidrager til at genskabe elevens kreative selvtillid. Det kan ske både gennem en dedikeret kreativitetstræning og gennem den daglige undervisning i fagene. Eleven skal have en lang række succesoplevelser med at være kreativ som tilsammen (gen)skaber en kreativ selvtillid så eleven i højere grad kan gøre brug af sin naturlige kreativitet. Et undervisningsmiljø der understøtter kreativitet er også vigtigt for at eleven tør være kreativ og dermed får fuldt udbytte af træningen. Mulighederne er mange og som skole eller lærer må du træffe nogle valg om hvor meget eller hvor lidt der skal gøres. Der må gerne eksperimenteres.

Vi har i mange år været med til at eksperimentere sammen med forskellige skoler over hele landet. I menuen til højre finder du en række materialer du kan anvende i din undervisning. Det er alt sammen udviklet på baggrund af vores forskning i samarbejde med skoler - og materialerne anvendes såvel i skolen, gymnasiet og på universitetet som i private og offentlige organisationer. Herunder har vi lavet en samlet oversigt over hvordan du som skole eller lærer kan anvende materialerne når det handler om kreativitet i skolen - Som fag og som integreret del af den normale undervisning.

KREATIVITETSTRÆNING

Kreativitetstræning består af en række didikerede øvelser der fremmer elevens kreative kompetence og som opbygger en kreativ selvtillid. Vi har gennem årene udviklet flere slags øvelser, som du finder links til herunder. Hvis vi tænker kreativitet som et fag er det oplagt at bruge en del af faget til træning. En træning der giver oplevelser som eleven selv kan tage med sig ind i de andre fag. Udover didikeret træning kan kreativitet også være det fag, hvor alle de andre fag mødes og giver mening for eleven fordi de hjælper eleven med at forfølge sine ideer. Fordi kreativiteten af natur er åbnende og ikke følger etablerede regler og forforståelse, er den et fantastisk redskab til at bryde fagenes indhold op og sammensætte det på nye måder der skaber ny mening - både for eleven, men også for os andre, hvilket kan udnyttes i innovative og entreprenelle undervisningsforløb.

3D cases som kreativitetstræning: Fordi de små øvelser vi kalder 3D cases på samme tid benytter elevens Sprog, Krop og Indstilling har de vist sig at være helt unikke til at skabe små positive oplevelser af at kunne være kreativ sammen med andre. Derudover giver 3D casene eleven en oplevelse af at være accepteret som den man er og en erfaring med at sige JA til egne og andres ideer. Du kan lade eleverne lave 3D cases som dedikeret kreativitetstræning eller du kan anvende dem i flæng til at gen(skabe) en stemning af åbenhed og energi i løbet af dagen. Følg linket og find videoer og beskrivelser af 3D cases.

200 kreativitetsøvelser du kan anvende i din undervisning:  200 øvelser, du kan lade eleverne lave i timerne som træning. Øvelserne træner forskellige aspekter af elevernes kreativitet. Det er nærmere beskrevet på siden "Idetræning".

Digital træning af kreativitet: I samarbejde med en række andre forskningsinstitutioner har vi udviklet et digitalt træningsprogram for kreativitet. Programmet træner de grundlæggende kreative kompetencer og som med de andre typer træningsøvelser medvirker det til at opbygge elevens kreative selvtilld. Det er på engelsk men eleverne kan besvare øvelserne på dansk. Programmet er designet som et spil hvor man er en robot der arbejder i et firma. For ikke at komme til at afsløre at man er en robot skal man løse sine arbejdsopgaver kreativt - for det kan robbotter ikke! Som lærer kan du gratis oprette træningsprogrammer af forskellig længde og følge dine elevers progression.

UNDERVISNING DER FREMMER ELEVERNES KREATIVITET

Egenligt er opgaven ret simpel. Man skal tilrettelægge og gennemføre sin undervisning på en måde der giver eleven mulighed for at (gen)skabe sin kreativitet. På baggrund af vores forskning har vi udviklet både en teori og en pædagogisk model der er dedikeret til det formål. Grundlæggende handler det om at tilvejebringe et undervisinngsmiljø, hvor eleven tør være sig selv og bliver motiveret til at forfølge sine ideer. Det kan både være ideer om hvordan man løser den andengradsligning man sidder med, om et projekt man arbejder på, hvordan man motiverer de andre i gruppen til arbejdet eller hvilke muligheder man vil kaste sig over efter skolen.

Creative Platform Learning: En undervisningsmodel der er udviklet til at skabe et undervisningsmiljø der fremmer elevernes kreativitet. Her gøres alting "rigtigt" set med kreativitetsforskerens øjne. Alt hvad vi fra forskningen ved om hvad der fremmer og hæmmer kreativitet har dannet baggrund for en ny pædagogisk tilgang. Der er mange aspekter i CPL undervisning som f.eks. hvordan man arbejder kreativt i grupper, den fysiske indretning af lokalet, måden man instruerer på og måden eleverne arbejder med opgaver. Det kan være en stor mundfuld at konvertere til CPL undervisning i ét hug og derfor anbefaler vi at forsøge sig frem med et element ad gangen. Fuldt implementeret har CPL vist sig at kunne skabe et læringsrum hvor der bliver højt til loften. Eleverne tør være sig selv og tør forfølge deres ideer. Følg linket og læs bogen om CPL og se videoeksempler om hvordan CPL anvendes i forskellige fag.

Den Kreative Platform: En procesmodel der f.eks. anvendes til at tilrettelægge og gennemføre et kreativt projektforløb i undervisningen. Ved at følge linket får du også adgang til en lang række færdige forløb samt færdige moduler til forløb du selv kan sammensætte så de passer til din undervisning.

KREATIVITET SOM ET FAG I SKOLEN - VORES BUD PÅ NOGLE IDEER

Det vigtigste at forstå er at der er meget stor forskel på hvordan man er elev i faget Kreativitet sammenlignet med de andre fag. I de fleste fag bliver eleven målt på, og derfor opdraget til, at kunne gengive faget så fejlfrit som muligt = 12 tal. I faget Kreativitet handler det istedet for 12 tals tænkning om kreativ tænkning. Her er der ingen rigtige svar. Her handler det istedet om at kunne blande sin viden på utallige nye måder som åbner op for nye måder at forstå og forholde sig til fagene og verden på. Hvis vi ønsker elever der er mere kreative er den helt grundlæggende udfordring at lære dem en helt ny måde at gå i skole på end de er vant til. Men vi ønsker måske ikke, i første omgang, at give afkald på den nuværende tilgang til skolegang i Danmark. Hvordan håndterer vi at lære eleverne to nærmest modsat rettede måder at være elev på - så de kan rumme både 12-tals tænkningen og den kreative tænkning?

Indførelse af mere kreativitet som en to-trins raket

Vores bud på vejen til mere kreativitet er en to-trins raket, hvor første trin er indførelsen af et nyt fag "kreativitet", hvor eleverne lærer at tænke og handle kreativt. Faget er adskilt fra de andre fag, hvilket klart har en række ulemper vi vil komme ind på senere. MEN et fag har den fordel at eleverne mentalt får lettere ved at håndtere at hele det at være elev og at gå i skole bliver vendt på hovedet. Det bliver også lettere for læreren som så ikke skal håndtere modsat rettede krav i sin undervisning. I faget kreativitet kan man koncentrere sig om at udvikle kreative kompetencer. Vi har gode erfaringer med at anvende pædagogikken fra Creative Platform Learning (CPL) og Den Kreative Platform (DKP), som er udviklet præcist til den type undervisning vi forestiller os i faget kreativitet.

Andet trin på raketten er at anvende pædagogikken fra kreativitetsfaget i de andre fag. Målet må helt klart være at eleverne kan anvende deres genvundne kreativitet i alle fag – og i livet generelt. Ellers er det spildt at indføre et nyt fag. Og er et nyt fag så overhoved den bedste løsning? Vi har i mange år arbejdet med at indføre CPL og DKP i fagene for at fremme elevernes kreativitet. Den helt grundlæggende udfordring i det er en kollision på det pædagogiske plan. Den pædagogik der gør eleverne mere kreative støder panden mod muren i en skole hvor det først og fremmest handler om en korrekt gengivelse af stoffet uden at lave fejl. Det kan sagtens lade sig gøre at anvende CPL pædagogikken til at få 12, og kreativitetens vej til de rigtige svar kan også blive kortere end den traditionelle. Udfordringen er at hele ”systemet” med skole, lærer, elever og forældre er opdraget til at tænke traditionelt. Derfor kræver det en høj grad af vedholdenhed fra skolen og lærerens side at ”vende skuden”. Derfor kan det være en fordel at indføre et fag, hvor man i fred for 12-tallernes krav om robotadfærd kan udvide sin tænkning til også at rumme den kreative tænkning. Når eleverne så har fået en større kreativ selvtillid skal den selvfølgelig bæres over i de andre fag, hvor den dog stadig let kan dræbes hvis man ikke passer på. Det er en anden type udfordring vi ikke vil adressere yderlig her.

FAGET KREATIVITET SOM MØDESTED FOR DE ANDRE FAG

Vi foreslår at man i faget Kreativitet, udover at træne kreativitet, lader faget agere mødested for alle de andre fag og være det sted hvor man møder de andre fag på kreativitetens premisser. Her arbejdes der med opgaver fra dansk, matematik og de øvrige fag - på den kreative måde. Ad den vej trænes og klargøres eleven til at bære sin genvundne kreativitet over i de andre fag – gerne med hjælp fra lærerne.

Indhold i faget Kreativitet

  • Kreativitetstræning som træner i elevernes kreative kompetencer, herunder Flydende Tænkning, Fleksibel Tænkning, Originalitet, Videre udvikling af ideer, At sige JA OG til ideer, At acceptere fejl og at kunne deltage i et kreativt samarbejde. Målet er at udvikle elevens kreative kompetence og nok så vigtigt at udvikle elevens kreative selvtillid som er den der gør at eleven har tillid til - og tør anvende sine nye kompetencer. Her kan du anvende forskellige typer træningsprogrammer.
  • Udvikling af en personlig kreativ metode. For at få fuldt udbytte af sin kreativitetstræning skal eleven integrere den i sin måde at arbejde og løse opgaver på. Det kræver øvelse og succesfulde erfaringer at gøre det. Her foreslår vi at eleverne løser såvel tværfaglige opgaver som stereotype opgaver fra de andre fag ved hjælp af deres personlige kreative metode. Så lærer de i et trygt miljø at en opgave kan løses på vidt forskellige måder. Her er det vigtigt at opgaverne fra de andre fag ikke løses for at blive bedre til de andre fag. De løses alene for at få erfaring med at arbejde kreativt. Langsomt lærer eleven at der findes forskellige veje til målet og at håndtere forskellig rettede krav fra omgivelserne.
  • Personligt involverende projektopgaver. Når man arbejder kreativt arbejder man ud fra sig selv med noget der vedrører en selv og man henter derfor en energi fra en indre motivation som "udefra" kommende opgaver ikke kan levere. Det er vores erfaring at projektarbejde kan gøres langt mere kreativt når det faciliteres end hvis man bare lader eleverne selv strukturerer processen. Man kan f.eks. anvende det kreative gruppearbejde i CPL modellen. Endnu mere kreativitet får man dog frem hvis man i stedet for gruppearbejde, hvor alle skal være enige om mål og midler, lærer eleverne at samarbejde om individuelle projekter. Som kreative individer der henter hjælp og inspiration fra omgivelserne.
  • Tværgående undervisningsaktiviteter tager alle afsæt i faget Kreativitet. Tværgående projektaktiviteter, emneuger, innovations- og entreprenørskabs aktiviteter kan alle tage deres afsæt i faget kreativitet. Hermed bliver det faget hvor alle fag mødes og giver mening sammen. På den måde behøver skolen heller ikke mange lærere der kan undervise i faget kreativitet. Vores erfaring er at der på en typisk skole er 1-3 lærer som brænder for undervisning i kreativitet og vi har set gode eksempler på at disse lærere driver de tværgående aktiviteter.

Den pædagogiske metode i kreativitetsfaget er som sagt vigtig. Når hele ideen med faget Kreativitet er at udstyre eleverne med en alternativ tilgang til opgaver - en tilgang der kolliderer frontalt med 12-tals ideologien, er de også nødt til at blive mødt på en hel anden måde af underviseren. Der er brug for et kreativt læringsmiljø.

Undervisningsmodellen Creative Platform Learning (CPL) er udviklet til det formål. Vi har udviklet den - og anvender den - i vores egen uddannelse på universitet Creative Genius semesteret hvor har set hvordan den transformerer de studerendes studieadfærd og deres personlighed. Det gør den først og fremmest fordi de studerende gennem en lang række små successer med at være kreative OPLEVER at det kan de være. De får i løbet af semesteret en helt utrolig kreativ selvtillid som smitter af på hele deres liv. Se linket her hvis du vil se hvordan de selv beskriver det.

Ovenstående forslag til faget Kreativitet er dels baseret på erfaringer fra vores forsknings- og udviklingsarbejde i skolerne, dels på 5 års erfaring med at afvikle kreativitetsfaget på universitetet som et 9.sem på universitetet (Creative Genius Semesteret), hvor studerende fra alle fagretninger deltager. Vi håber at ovenstående kan inspirer og hjælpe lærere og skoler i deres overvejelser om at få mere kreativitet i elevernes tænkning. Hvis du går og overvejer hvordan det kan gribes an på din skole vil vi gerne være med. Kom og bliv klædt på til at starte kreativitet som et fag på din skole. Læs om kurset her.

Med venlig hilsen Forskningsgruppen for Uhæmmet Vidensanvendelse, Aalborg universitet

Søren Hansen, Christian Byrge og Jonna Langeland Christensen