AAU logo

Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Forskningen i kreative lærerprocesser

Undervisningsmodellen CPL er resultatet af en lang række forsknings- og udviklingsprojekter I forskningsgruppen for Uhæmmet anvendelse af viden på Aalborg universitet. Forskningsgruppen arbejder med at skabe modeller for, hvordan individer, grupper og organisationer bliver mere kreative, og har i den forbindelse udviklet teorien om Kreativitet som Uhæmmet anvendelse af viden, som bl.a. anvendes til Den Kreative Platform, der er en procesmodel til afvikling af kreative prosesser.

Kreativitet og faglighed - Vi er i uddannelsessammenhænge vant til at tænke faglighed og kreativitet som adskilte størrelser. Meget tyder dog på, at disse størrelser er langt mere forbundne end tidligere antaget, og at de på mange måder udgør hinandens forudsætninger. Man skal have en viden for at kunne anvende den kreativt. Omvendt skal man være kreativ for at kunne anvende sin viden til at kunne tilegne sig ny viden. CPL-modellen anvender denne dobbelthed med udgangspunkt i teorien om Kreativitet som uhæmmet anvendelse af viden. Det er en forståelse af kreativitet, hvor eleven ikke er hæmmet af at skulle anvende en begrænset del af sin viden til at løse en opgave eller tilegne sig ny viden. I CPL bliver det lettere for eleven at inddrage sin horisontale viden (forforståelse) i arbejdet og på den måde skabe nye kognitive adgange til at forstå noget nyt. Eleven får så at sige flere kroge at hænge den nye viden op på.

Det kreative læringsrum - Elevens faglige udvikling afhænger altså af elevens kreativitet og dermed af, at der kan etableres et kreativt læringsrum i undervisningen. Det har også stor betydning for klassens sociale og kulturelle miljø. Gennem det strukturerede og styrede samarbejde i CPL føres eleven ind i et skabende nærvær med sine klassekammerater, som skaber det engagement og øgede selvværd, der er en grundlæggende forudsætning for kreativitet. Samarbejdsformen, eleven lærer i CPL, bygger på et gensidigt bedømmelsesfrit engagement. Herigennem opbygges autentiske sociale kompetencer, hvor det er det fælles fokus i undervisningen, der betyder noget, og ikke hvem man er sammen med, eller hvordan man er sammen. Det fritager eleverne fra at skulle bruge energi, fokus og kreativitet på at opretholde en social facade overfor andre. I stedet kan de slappe af, være sig selv og fokusere på det faglige i undervisningen.

CPL er en videreudvikling af Den Kreative Platform og udgør en komplet undervisningsmodel, der angiver, hvordan man kan strukturere forelæsning, opgaveløsning, gruppearbejde og specielle kompetencegivende øvelser kaldet 3D-cases, så de skaber et kreativt læringsmiljø, hvor elevernes kreativitet og faglighed indgår i et samspil, hvor de beriger hinanden.

Du kan læse mere om vores forskning i kreativitet i vores udgivelser - eller mere grundlæggende om teorien om Kreativitet som Uhæmmet anvendelse af viden i denne bog. Du kan læse om CPL i en anvendelsesorienteret bog eller se konkrete eksempler på, hvordan CPL anvendes i disse videoer.